Dni BMW Motorrad Polska

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator

1.1. Organizatorem imprezy Dni BMW Motorrad, jest BMW MOTORRAD POLSKA.

1.2. W imieniu organizatora nad przygotowaniami i przebiegiem imprezy czuwa organizator wykonawczy

ADV Sp. z o.o.

2. Charakterystyka Imprezy

2.1. Impreza przeznaczona jest dla miłośników motocykli marki BMW. Podstawowym celem jest promowanie

aktywnego stylu życia połączonego z obcowaniem z przyrodą i kreowaniem proekologicznych zachowań,

szkolenie w zakresie technik bezpiecznej jazdy.

3. Porządek podczas imprezy

3.1. Nad prawidłowym przebiegiem Imprezy czuwa Organizator i osoby wyznaczone przez Organizatora.

3.2. Do kompetencji ORGANIZATORA należy:

3.2.1. dopuszczenie uczestników i ich pojazdów do aktywnego udziału;

3.2.2. punktacja;

3.2.3. decyzja o wykluczeniu z imprezy;

3.2.4. rozstrzyganie wszystkich uwag i wątpliwości związanych z przebiegiem Imprezy;

3.2.5. rozpatrywanie protestów.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy i pojazdy

1.1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej oraz otrzymanie od

Organizatora stosownego potwierdzenia.

1.2. Uczestnikiem Imprezy biorącym udział w jazdach może być każda osoba powyżej 18 roku życia

posiadająca uprawnienia do prowadzenia motocykla.

2. Zgłoszenie i wpisowe

2.1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokonanie rejestracji elektronicznej, akceptacja regulaminu,

opłacenie wpisowego oraz otrzymanie od Organizatora potwierdzenia udziału w imprezie.

2.2. Osoby bez rejestracji i jej potwierdzenia mogą nie zostać dopuszczone do udziału w imprezie.

2.3. nie przewiduje się Limitu liczby pojazdów uczestniczących w Dniach BMW Motorrad.

2.4. W imieniu niepełnoletnich uczestników imprezy w kompleksie hotelowym podpis składa rodzic lub

opiekun prawny.

2.5. Warunkiem dopuszczenia do udziału jest dokonanie opłaty udziału w imprezie wg wybranego pakietu

pobytowego.

2.6. Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora wykonawczego wskazane w potwierdzeniu rezerwacji.

W ramach wpisowego uczestnicy imprezy mają zagwarantowane:

2.7.1. przygotowanie, oznaczenie i obsługę trasy

2.7.2. zabezpieczenie przed medyczne i dostęp do karetki pogotowia ratunkowego

2.7.3. wyżywienie wg wybranego pakietu, atrakcje kompleksu hotelowego wg oferty hotelu

2.7.4. parking dla motocykli ( niestrzeżony )

2.7.5. box powitalny

2.7.6. udział w imprezach piątkowych i sobotnich oraz koncercie i atrakcjach LIVE

2.8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia ilości uczestników, o czym uczestnicy będą

powiadomieni w oddzielnym komunikacie. W takim przypadku liczy się kolejność zgłoszeń.

2.9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika do ( z ) udziału

w imprezie.

 

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Obowiązki

1.1. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić zgłoszenie, opłacić wpisowe w czasie nie dłuższym niż 48 godzin

od dnia dokonania rezerwacji miejsca w imprezie.

1.2. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego, przepisów

ppoż., postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu ośrodka, w którym odbywa się impreza.

1.3. Uczestnik pokonujący trasę oraz wyznaczone próby zobowiązany jest nosić ubranie ochronne opisane

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.4. Zabrania się jeżdżenia poza trasą wytyczoną przez Organizatora pod groźbą dyskwalifikacji.

1.5. Uczestnik zabezpieczając odpowiedzialnie swoje zdrowie oraz interesy winien zaopatrzyć się

w stosowne polisy ubezpieczeniowe np. od rezygnacji z imprezy, assistance na wypadek awarii motocykla -

z opcją podstawienia maszyny zastępczej.

 

IV. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Trasa

1.1. Organizator wytycza trasę i oznakowuje ją.

1.2. Organizator dostarcza Uczestnikom niezbędne materiały nawigacyjne.

2. Pomoc medyczna

2.1. Organizator gwarantuje w godzinach otwarcia trasy obecność mobilnej grupy ratownictwa

paramedycznego.

3. Parking

3.1. Każdy uczestnik ma zagwarantowane miejsce na NIESTRZEŻONYM parkingu dla motocykli biorących

udział w imprezie. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POZOSTAWIONE MOTOCYKLE.

4. Pomoc w ekstremalnych przypadkach

4.1. Organizator zapewnia pomoc przy odholowaniu uszkodzonego motocykla do bazy.

5. Uczestnicy mają zagwarantowane wyżywienie w trakcie trwania Imprezy wg wybranych pakietów.

 

V. ZASADY

1. Trasa

1.1. Obowiązuje podział na trasy: turystyczne z elementami nawigacyjnymi, krajoznawcze po drogach

mieszanych. Trasy mogą zawierać elementy sprawnościowe

1.2. Na trasach obowiązują przepisy ruchu drogowego, a na odcinkach przechodzących przez gospodarstwa

oraz osiedla ludzkie i w ich bezpośrednim sąsiedztwie prędkość zostaje ograniczona do 40 km/h.

1.3. Trasa krajoznawcza po drogach mieszanych pokonywana będzie w grupach prowadzonych przez

przewodnika, trasa turystyczna będzie trasą z odcinkami nawigacyjnymi oraz punktami kontrolnymi

z koniecznością potwierdzenia dojazdu. Trasa nie jest prowadzona przez przewodnika.

1.7. Start odbywa się w bazie lub miejscu wskazanym przez Organizatora po wcześniejszym wyborze trasy.

1.8. Trasa imprezy może zawierać próby terenowe, punkty kontrolne, próby przejazdu, triale, odcinki

specjalne oraz zadania do realizacji. Organizator ma prawo zrezygnować z danego punktu lub zadania.

1.9.Trasę należy pokonywać według ustalonej przez Organizatora kolejności i w zadanym kierunku.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność, co potwierdzają w zgłoszeniu.

2. Organizator Imprezy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania Imprezy

spowodowane przez jej uczestników lub osoby trzecie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny motocykli oraz dodatkowego wyposażenia

przed i po imprezie.

4. Uznaje się, że uczestnik podpisując zgłoszenie zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go

przestrzegać.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków poszczególnych startów.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poprawek, uzupełnień i zmian niniejszego regulaminu, o czym

zawodnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.

7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w imprezie na 45 dni przed rozpoczęciem organizator

zwraca 50% wpłaty. Na 44-30 dni przed rozpoczęciem organizator zwraca 30% wpłaty. Przy rezygnacji na 29

dni przed rozpoczęciem imprezy organizator nie zwraca wpłat. Dopuszcza się indywidualne podejście do

wyżej wymienionych terminów tylko w przypadku potwierdzonych zdarzeń losowych. Dla zabezpieczenia

interesów uczestnika zalecane jest wykupienie ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy.

 

VII. KOSZTY UCZESTNICTWA

1. Koszt udziału w imprezie obejmuje nocleg i wyżywienie ( wg wybranego pakietu ) , udział w trasach, dostęp do atrakcji, dostęp do zaplecza rekreacyjnego kompleksu hotelowego ( wg. oferty hotelu ).

2. W zależności od wyboru pakietu cena pobytu jest różna. 

- Pakiet PP1 - 810,00 PLN (pakiet zawiera: nocleg z piątku na sobotę w pokoju dwuosobowym, obiadokolację w piątek do godziny 20:00,  śniadanie w sobotę + lunch box na trasę, kolację grillową w sobotę - weryfikacja opaski uczestnika imprezy, nocleg z soboty na niedzielę w pokoju dwuosobowym,  śniadanie w niedzielę, welcome pack + koszulka imprezy, oznaczenie i przygotowanie trasy, parking motocykla, koncert muzyka live w sobotni wieczór)

- Pakiet PP1J - 1110,00 PLN (pakiet zawiera: nocleg z piątku na sobotę w pokoju jednoosobowy, obiadokolację w piątek do godziny 20:00,  śniadanie w sobotę + lunch box na trasę, kolację grillową w sobotę - weryfikacja opaski uczestnika imprezy, nocleg z soboty na niedzielę w pokoju jednoosobowym,  śniadanie w niedzielę, welcome pack + koszulka imprezy, oznaczenie i przygotowanie trasy, parking motocykla, koncert muzyka live w sobotni wieczór)

- PP2 (pakiet zawiera: obiadokolację w piątek do godziny 20:00,  lunch box na trasę, kolację grillową w sobotę - weryfikacja opaski uczestnika imprezy, welcome pack + koszulka imprezy, oznaczenie i przygotowanie trasy, parking motocykla, koncert muzyka live w sobotni wieczór)

3. Pobyt dzieci podlega opłatom wg. Pakietu dla dzieci. 

Dzieci do 6 roku życia - 0,00 PLN 

Dzieci od 7 do 14 roku życia  - 250,00 PLN

Pakiet dla dzieci zawiera noclegi i wyżywienie, nie zawiera koszulki. Koszulka jest dodatkowo płatna 50,00 PLN (opcja do zaznaczenia w formularzu rezerwacyjnym)

4. Istnieje możliwość nabycia wejściówki udziału w kolacji grillowej i atrakcjach w sobotni wieczór. Wejściówka nie obejmuje koszulki. Koszt wejściówki 100,00 PLN. Możliwość nabycia wejściówki w sobotę 25.05.2019 w godzinach 11:30 - 13:00 w biurze imprezy. Ilość wejściówek ograniczona.

5. Pakiety nie zawierają ubezpieczenia OC pobytu uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty uczestnika imprezy wynikające z poczynionych przez niego szkód na terenie kompleksu hotelowego ani poza nim. 

Pliki cookie na stronie bmwmotorradpolska.pl

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas surfowania. Dane są zbierane anonimowo i nie są wykorzystywane do tworzenia profili ani do jakichkolwiek innych celów. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności tutaj: Informacje o plikach cookie i ustawienia.

ZAAKCEPTUJ